• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

برگزار کنندگان

 

همکار بین المللی

همکاران

حامیان رسانه ای

نمایشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

   همزمــان بــا  برگــزاری همایش، نمایشــگاهی بــا توجــه بــه اهــداف کلان و ســند چشــم انــداز توســعه کســب و کار در حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، بــا هــدف شــناخت و ارزیابــی دســتاوردها و پیشــرفت هــای فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، ارائــه توانمنــدي هــاي موجــود و نیــز بررســی چالــش هــای فــراروی توســعه بهــره گیــری از ایــن  فنــاوری هــا برگــزار مــی گــردد.   

حامیان مالی

پوستر همایش

 

 

روز شمار

 • محمود واعظی

  محمود واعظی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نصرالله جهانگرد

  نصرالله جهانگرد

  معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • 1
سخنرانان
 • Alfredo Chinchilla

  Alfredo Chinchilla

  Project Manager, Oracle, Spain
 • Günter Mull

  Günter Mull

  CEO, Dermalog, Germany
 • 1

دبیرخانه همایش (شرکت همایش سازان امروز)

نشانی : تهران – خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22048859-22037383

فکس: 22044769

ایمیل: ict@iicic.com