• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

برگزار کنندگان

 

همکار بین المللی

همکاران

حامیان رسانه ای

جلسات تخصصی جانبی

معرفی شرکت ها و تکنولوژی های جدید

بــه منظــور معرفــی تکنولــوژی هــای جدیــد و امکانــات و توانمنــدی هــای شــرکت هــای فعــال در حــوزه ICT، ایــن امــکان فراهــم گردیــده اســت تــا در ســالن جانبــی همایــش اصلــی، شــرکت هــای مذکــور آخریــن دســتاوردهای خــود را بــه دســت انــدرکاران معرفــی و عرضــه نماینــد.

 (مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر شرکت  45 دقیقه و هزینه آن پنجاه میلیون ریال می باشد.)

ترتیــب و زمــان بنــدی هــر ســخنرانی بســته بــه ترتیــب اولویــت ثبــت نــام اســت. لطفــا در نظــر داشــته باشــید کــه تنهــا یــک برنامــه در هــر نوبــت اســت و مجموعــا فقــط هشــت برنامــه تخصصــی جانبــی اجــرا خواهــد شــد.

امکاناتی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد:

 • سالن تخصصی برای نمایندگان شرکت ها جهت شرکت و معرفی تکنولوژی های جدید
 • صفحه نمایش و پروژکتور همراه با سیستم کامل پخش صدا
 • تابلوهای تبلیغاتی ( استند یا رل آپ ) انحصارا جهت شرکت های ثبت نام شده
 • پذیرایی ( چای/ قهوه)

اطلاع رسانی

 توسط تمامی راه های مورد استفاده درهمایش: بروشور، ایمیل، وبسایت و سایر ابزارهای تبلیغاتی

 جهت ثبت نام با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

حامیان مالی

پوستر همایش

 

 

روز شمار

 • محمود واعظی

  محمود واعظی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نصرالله جهانگرد

  نصرالله جهانگرد

  معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • 1
سخنرانان
 • Alfredo Chinchilla

  Alfredo Chinchilla

  Project Manager, Oracle, Spain
 • Günter Mull

  Günter Mull

  CEO, Dermalog, Germany
 • 1

دبیرخانه همایش (شرکت همایش سازان امروز)

نشانی : تهران – خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22048859-22037383

فکس: 22044769

ایمیل: ict@iicic.com