دکتر پیروز حناچی (دبیر کل همایش)
1- دكتر احمد اصغريان جدي،‌ مدیر گروه تاریخ و معماری و مرمت ابنیه و بافتهای دانشگاه شهید بهشتی
2- دکتر عباسعلی ایزدی، رئيس دانشگاه هنر تهران
3- دكتر محسن حبيبي، رئيس پردیس هنرهای زیبا
4- دكترعلی غفاري،
مدیر قطب علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
5- دكترمحسن فيضي، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت
6- دكتر محمود گلابچي، مشاور عالی مهندسان مشاور آستان قدس رضوی
7- دكتر جمال الدین مهدي نژاد، عضو هيئت علمي دانشكده معماري و شهرسازی دانشگاه فردوسي مشهد
8 - دكتر محمد مهدی عزیزی ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا